Home / Ειδήσεις / Ο επίγειος παράδεισος της νέας σύμβασης οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ. Ένα σύγχρονο “γκούλαγκ”
Ο επίγειος παράδεισος της νέας σύμβασης οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ. Ένα σύγχρονο "γκούλαγκ"

Ο επίγειος παράδεισος της νέας σύμβασης οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ. Ένα σύγχρονο “γκούλαγκ”

Κυρίαρχα σημεία της σύμβασης

O οικογενειακός ιατρός παρέχει δέσμη υπηρεσιών υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας.

Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των Παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών.

Καθηκοντολόγιο

Οι παθολόγοι – γενικοί ιατροί υποχρεούνται:

• να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
• να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
• να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
• να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
• να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
• να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
• να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
• να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.
• να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας.

Οι παιδίατροι υποχρεούνται:

 να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
 να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),
 να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη,
 να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
 να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων,
 να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,
 να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
 να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
 να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων, όπως κάθε φορά ισχύει,
 να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια,

 να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας

Πρόσθετα καθήκοντα

 • παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης του σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα,
 • επιμέλεια της δημιουργίας, της τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) και της ενημέρωσής του, για κάθε δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • υπόκειται στην εποπτεία του Περιφερειακού Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ. ως προς την παραπομπή των δικαιούχων-εγγεγραμμένων σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας
 • υποχρεούται να δηλώσει το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου, ανά ημέρα και εβδομάδα για την παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • υποχρεούται να ενημερώνει τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως για τις ημέρες προγραμματισμένης απουσίας του, τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν, προκειμένου να ενημερώνονται οι δικαιούχοι περίθαλψης. Επίσης, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας του οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούν να ξεπερνούν τις είκοσι (20) σε ετήσια βάση.
 • οφείλει να αναπληρώνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της οικείας ΥΠΕ και τις εγκυκλίους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οποιαδήποτε έκτακτη απουσία του που θα υπερβαίνει το κατά τ’ ανωτέρω τιθέμενο όριο.
 • οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιθανή σοβαρή αιτία προσωρινής διακοπής παροχής υπηρεσιών (λόγοι υγείας, εγκυμοσύνη κλπ), σε διαφορετική περίπτωση εάν διαπιστωθεί η μη παροχή υπηρεσιών επί 3μήνου θα καταγγέλλεται η σύμβαση.
 • οφείλει να εξυπηρετεί τα προγραμματισμένα ραντεβού του καθώς και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.
 • αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης με όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, την προσήκουσα επιμέλεια, τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του και σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • έχει υποχρέωση να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό, να μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο. Οι κατ’ οίκον επισκέψεις για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους. Οι κατ’ οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του, μέσα στα πλαίσια ευθύνης του οικογενειακού ιατρού για την περίθαλψη και προαγωγή της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού.
 • υποχρεούται να συμμορφωθεί και να εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDRP), (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία.
 • υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το εμφανιζόμενο για εξέταση πρόσωπο.
 • δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 Γενικών Όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι την άρνηση της επιλογής του ως οικογενειακού ιατρού για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Καταγγελία σύμβασης – ποινικές ρήτρες

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να επιβάλλει κυρώσεις ακόμη και να καταγγείλει αζημίως την παρούσα για παράβαση όρου/ων της σύμβασης.
Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, διοικητικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και επιβάλλονται από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β΄ συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης.

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress