Home / Ειδήσεις / Eπαναπρόσκληση για διερμηνείς από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε(φορέας του Υπουργείου Υγείας)
Eπαναπρόσκληση για διερμηνείς από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε(φορέας του Υπουργείου Υγείας)

Eπαναπρόσκληση για διερμηνείς από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε(φορέας του Υπουργείου Υγείας)

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510” του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
προσωπικό συνολικού αριθμού 18 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 και κατ ́ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ- Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 99, παρ. 2 του Ν. 4486/2017 κατόπιν σχετικής έγκρισης με απόφαση Δ.Σ. όπως προβλέπεται και ορίζεται και από την υπ’ αρ. 30/18-10-2017 απόφαση Δ.Σ. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα βαρύνουν τις πιστώσεις της ΣΑΕ 791/2 έργο 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)» οι οποίες χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% Κοινοτική Συμμετοχή και 25% Εθνικοί πόροι του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης5
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης

 

και Ένταξης και θα προσδιοριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1) Γλώσσα: ΑΡΑΒΙΚΑ

 1. Α)  ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 2. Β)  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 3. Γ)  ΛΕΣΒΟΣ
 4. Δ)  ΚΩΣ

2) Γλώσσα: ΠΑΣΤΟΥΝ

 1. Α)  ΤΑΥΡΟΣ
 2. Β)  ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ
 3. Γ)  ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 4. Δ)  ΛΕΣΒΟΣ
 5. Ε)  ΚΩΣ

3) Γλώσσα: ΝΤΑΡΙ

 1. Α)   ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 2. Β)   ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

4) Γλώσσα: ΦΑΡΣΙ

 1. Α)  ΤΑΥΡΟΣ
 2. Β)   ΚΟΡΙΝΘΟΣ
 3. Γ)   ΛΕΣΒΟΣ
 4. Δ)   ΚΩΣ
 5. Ε)  ΞΑΝΘΗ

5) Γλώσσα: ΟΥΡΝΤΟΥ

 1. Α)  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
 2. Β)  ΔΡΑΜΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 17/05/2018 έως και 31/05/2018, ώρα 14.00 ως εξής:
α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ 6
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:
ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ
Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΙΤΗΣΗ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3309/16-05-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας» της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”
Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο), Ειδικότητα: …………………………………………
Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων: 1)……………………………………………………………….. 2)……………………………………………………………….. 3)………………………………………………………………..
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 04/06/2018, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης μόνο και για έως τρία (3) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους στην αίτησή του. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μίας αιτήσεων ο υποψήφιος αυτομάτως αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
7
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων στις ανώτερες θέσεις της κατάταξης και προκειμένου για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων στην οποία θα κληθούν να παραστούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση με τους επιλεγέντες προσληπτέους θα υπογραφεί και θα ξεκινήσει η απασχόλησή τους στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία το συγκεκριμένο Κέντρο για το οποίο έχουν επιλεγεί.
Στο Παράρτημα I αναλύονται οι θέσεις της ειδικότητας ανά Προ-Αναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών.
Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση με ευθύνη του υποψηφίου είναι τα εξής (και εφόσον δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά όπως παρατίθενται κάτωθι ανά περίπτωση αποκλείεται ο υποψήφιος από την περαιτέρω διαδικασία):
Α) Για τους διαμένοντες νόμιμα στη χώρα μετανάστες, τους έχοντες ήδη άσυλο, καθώς και τους διαθέτοντες απλά το τρίπτυχο ασύλου στην Ελλάδα:
1. 2. 3.
4.
Β) Για 1. 2.
3.
αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα), υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ατομικά τους στοιχεία,
αποδεικτικά γνώσης των γλωσσών Αραβικά ή/και Ούρντου ή/και Μπενγκάλι ή/και Παστούν ή/και Νταρί ή/και Φαρσί ή και καταγωγή μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα,
γνώση της ελληνικής γλώσσας και ελλείψει αυτής γνώση της αγγλικής γλώσσας μέσω οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου ή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986,
τους Διερμηνείς:
αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα), φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κράτους- μέλους της Ε.Ε.,
πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος,

 

 

 

 

 

Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close