Home / Ειδήσεις / ΙΣΠ: Τελικές διευκρινήσεις για τον συμψηφισμό οφειλών ΕΟΠΥΥ
ΙΣΠ: Τελικές διευκρινήσεις για τον συμψηφισμό οφειλών ΕΟΠΥΥ

ΙΣΠ: Τελικές διευκρινήσεις για τον συμψηφισμό οφειλών ΕΟΠΥΥ

Προς
συμβεβλημένους ιατρούς ΕΟΠΥΥ (εργαστηριακούς – κλινικοεργαστηριακούς) Ενταύθα
Αριθ. Πρωτ.: 8269 Πάτρα: 22-11-2017
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από πολλαπλά ερωτήματα που μας τέθηκαν, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
 1. Η εξώδικη διαμαρτυρία του ΙΣΠ που σας επανακοινοποιείται, εμπεριέχει τη ψηφισμένη τροπολογία του Νόμου 4498/2017 για το συμψηφισμό. ∆εν τον αρνείται, καθώς είναι πλέον νομοθεσία, αλλά απορρίπτει την οικονομική βάση του συμψηφισμού, με επιφύλαξη διατήρησης όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.
 2. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν δίνεται η ευκαιρία στον ΕΟΠΥΥ να δράσει καταχρηστικά εναντίον του συμβεβλημένου ιατρού.
 3. Η σύσταση του νομικού τμήματος του ΙΣΠ είναι να μην προβούμε σε καμία ενέργεια στο e- ∆ΑΠΥ.
ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ∆ΗΛΩΣΗ
 1. Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠ∆∆, με έδρα Βότση 42, Πάτρα
 2. Των ιατρών που υπογράφουν στο συνημμένο παράρτημα
  ΠΡΟΣ

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αποστόλου Παύλου 12) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ∆Σ αυτού κ. Σωτήριο Μπερσίμη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ:

 1. προς την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Τσόχα & Βουρνάζου 4) και
 2. προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17)
  ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
  Επί του επιχειρούμενου από την υπηρεσία σας συμψηφισμού των απαιτήσεών

μας ετών 2012-2015 με δήθεν οφειλές μας από clawback και rebate ετών 2013-2015 και μετά την από 27.10.2017 ανακοίνωσή σας, με την οποία καλείτε τους συμβεβλημένους με σας παρόχους υγείας να αποδεχθούν υποχρεωτικά την πρόταση συμψηφισμού με τους όρους που εσείς έχετε θέσει, σας δηλώνουμε τα εξής:

Πλέον η συμπεριφορά της υπηρεσίας σας έχει λάβει χαρακτήρα εκβιαστικό και παντελώς αδιαφανή, με πλήρη αδιαφορία για τα νόμιμα δικαιώματά μας και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις σας, πράγμα αδιανόητο για δημόσια υπηρεσία, που ανήκει σε κράτος δικαίου.

Ειδικότερα παρά:
(α) το ότι για τις επίμαχες χρεώσεις clawback και rebate εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις μας εις βάρος σας, με τις οποίες επιδιώκουμε την ακύρωση των χρεώσεων ως μη νομίμων,
(β) το ότι ουδέποτε μας έχετε παρέξει τα οικονομικά μεγέθη, που είναι κρίσιμα για τον υπολογισμό των χρεώσεων με αποτέλεσμα να καθίσταται έτσι αντικειμενικά αδύνατη η επαλήθευσή τους, αντίθετα ο υπολογισμός τους έχει γίνει παντελώς αδιαφανώς με κριτήρια, που μόνο η υπηρεσία σας γνωρίζει και που δεν γνωρίζουμε αν προβλέπονται καν σε κανόνες δικαίου, όπως π.χ. ο επιμερισμός της συνολικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης ΕΟΠΥΥ σε επί μέρους κατηγορίες παρόχων χωρίς να προβλέπονται από κανόνες δικαίου τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των παρόχων καθώς και του τρόπου επιμερισμού της δαπάνης μεταξύ των κατηγοριών,
(γ) το ότι οι απαιτήσεις μας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες προ πολλών ετών, εσείς όμως όλως παρανόμως, πέραν του ότι δεν μας τις έχετε καταβάλει, επιπρόσθετα κατά παράβαση ρητών διατάξεων νόμου (πδ 166/2003 και παργ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 περί καθυστερήσεων στις πληρωμές κατά τις εμπορικές συναλλαγές, που μάλιστα αποτελούν μεταφορά στο εθνικό δίκαιο σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας) και συνεπώς κατά παράβαση του σχετικού υπηρεσιακού καθήκοντός σας δεν έχετε μέχρι σήμερα συνυπολογίσει τους σχετικούς νόμιμους τόκους, απαιτείτε από εμάς και μάλιστα μέχρι τις 14.11.2017 να δηλώσουμε, ότι παραιτούμεθα των εκκρεμών δικών καθώς και των τόκων που δικαιούμαστε.

Όμως παρ’ ότι εσείς καθυστερείτε συστηματικά την καταβολή των συμφωνημένων και νομίμων αμοιβών μας και εξ αυτού του λόγου εμείς έχουμε περιέλθει σε οικονομική δυσπραγία, εσείς παράλληλα απαιτείτε να εκπληρώνουμε στο ακέραιο τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις μας. Με τον τρόπο αυτόν έχετε μετακυλήσει οικονομικά την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης σε μας. Εκμεταλλευόμενοι έτσι την οικονομική δυσπραγία στην οποία εσείς μας έχετε οδηγήσει, επιδιώκετε εκβιαστικά, παράνομα και καταχρηστικά να αποκομίσετε παράνομα οφέλη ήτοι την κατάργηση δικών, την αποδοχή εκ μέρους μας αδιαφανών και μη νομίμων χρεώσεων και την απώλεια σημαντικών οικονομικών απαιτήσεών μας.
Περαιτέρω με την υπ’αριθμ.1874/2017 απόφαση του ΣτΕ ακυρώθηκαν αποφάσεις του ∆Σ του ΕΟΠΥΥ, που έλαβαν χώρα το 2012 (752/26.10.2012 και 805/14.11.2012) και με τις οποίες αποφασίσθηκε η μείωση τιμών ορισμένων εξετάσεων (μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών, μικροβιολογικών, βιοχημικών, ορμονολογικών και ανοσολογικών) ως ανυπόστατες και ακυρωτέες, αφενός επειδή εκδόθηκαν από αναρμόδια αρχή (∆Σ ΕΟΠΥΥ), καθώς δεν υπάρχει διάταξη, που να παρέχει τέτοια αρμοδιότητα στον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου διότι, ενώ θεσπίζουν νέους κανόνες που αφορούν αόριστο αριθμό προσώπων και άρα είναι κανονιστικές, ουδέποτε δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αύτη προκύπτουν τα εξής: (α) το ∆Σ του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την μείωση των τιμών του κρατικού τιμολογίου παρανόμως και χωρίς να έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα, (β) οι αποφάσεις αυτές και οι σχετικές μειώσεις που εισήγαγαν είναι ανυπόστατες, (γ) μη υφισταμένων νομίμως των μειωμένων τιμών, ισχύουν αυτοδικαίως οι τιμές του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων, (δ) εκ του λόγου αυτού οι ιατροί διατηρούν ενεργό αξίωση να αμειφθούν βάσει των τιμών του κρατικού τιμολογίου προ των επίμαχων μειώσεων, (ε) πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των οφειλών rebate και clawback για το διάστημα κατά το οποίο εφαρμόσθηκαν οι άκυρες μειωμένες τιμές ακριβώς διότι ο αρχικός υπολογισμός τους στηρίζεται σ’αυτές δηλ. σε οικονομικό υπόβαθρο που κρίθηκε παράνομο και (στ) εξ αυτού του λόγου ο συμψηφισμός απαιτήσεων των ιατρών ετών 2012-2015 με χρεώσεις από clawback και rebate ετών 2013-2015, που επιχειρείται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζεται σε οικονομικά μεγέθη που δεν ισχύουν πλέον και έτσι δεν μπορεί να διενεργηθεί μέχρι να γίνει νέα εκκαθάριση δηλ. επανυπολογισμός των απαιτήσεων των ιατρών και των χρεώσεων clawback-rebate επί τη βάσει των τιμών προ των παρανόμων μειώσεων.

Παράλληλα στις 9.11.2017 ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου: «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 “σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας” ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του ΕΣΥ. Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» στο οποίο περιλαμβάνεται και μέσω τροπολογίας ρύθμιση, που αντικαθιστά τα εδάφια 5 και 6 της περ. α’ της παργ. 7 του άρθρου 52 του ν.4430/2016, που προβλέπει πλέον, ότι ο επίμαχος συμψηφισμός γίνεται με καταβολή στους παρόχους μόνο του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης προς αυτούς οφειλής, η δε καταβολή αυτή επιφέρει την απόσβεση της οφειλής αυτής κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Όμως η πρόβλεψη απόσβεσης ακόμα και τόκων και εξόδων είναι καταφανώς αντίθετη με το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, διότι «αποσβένει» χωρίς αποζημίωση τους νόμιμους τόκους (κατά πδ 166/2003 και ν.4152/2013) των άνω απαιτήσεών μας δηλ. γεγεννημένα περιουσιακά δικαιώματά μας.

Συνεπώς ο επιχειρούμενος συμψηφισμός παρίσταται μη νόμιμος και από δημοσιονομικής πλευράς για τους άνω λόγους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

 • –  ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ως άνω παράνομη, υπαίτια και αντισυμβατική συμπεριφορά σας,
 • –  ΣΑΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι όσοι εξ ημών αποδεχθούμε τον επιχειρούμενο από εσάς συμψηφισμό, το πράττουμε υπό το κράτος της οικονομικής δυσπραγίας μας, προκειμένου να κρατήσουμε ανοικτά τα ιατρεία μας, μη αποδεχόμενοι όμως τον εκβιασμό σας δηλ. δηλώνοντας παράλληλα κατηγορηματικά, ότι αφενός μεν δεν αποδεχόμαστε την νομιμότητα και ορθότητα των επίμαχων χρεώσεων αφετέρου δε δεν παραιτούμαστε των εκκρεμών δικών ούτε φυσικά των νομίμων τόκων των απαιτήσεών μας, έννομα δικαιώματα τα οποία θα διεκδικήσουμε δια της δικαστικής οδού και
 • –  ΚΑΛΟΥΜΕ την κ.Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, όπως δώσει εντολή στα αρμόδια όργανα και σχηματισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο της νομιμότητας των άνω ενεργειών του ΕΟΠΥΥ από πλευράς δημοσιονομικών κανόνων και συνεπειών.
  Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν στην περί επιδόσεως έκθεσή του.
  Οι εξωδίκως διαμαρτυρόμενοι και δηλούντες ως το συνημμένο παράρτημα
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
Η Πρόεδρος      Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου     Γεώργιος Πατριαρχέας

 

 

 

 

 

Πηγή: http://medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close