Home / Ειδήσεις / ΠΟΣΙΠΥ: Έγκριση λειτουργίας “χώρου αιμοληψίας” εκτός διαγνωστικού κέντρου
ΠΟΣΙΠΥ: Έγκριση λειτουργίας "χώρου αιμοληψίας" εκτός διαγνωστικού κέντρου

ΠΟΣΙΠΥ: Έγκριση λειτουργίας “χώρου αιμοληψίας” εκτός διαγνωστικού κέντρου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3β/ΓΠ/οικ.10508
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Α. Ρήγα
Τηλέφωνο: 2132161619
FAX : 2105230577
E-mail : pfy2@.moh.gov.gr

ΠΡΟΣ : Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο
Πλουτάρχου 3 &
Υψηλάντου
106 75 Αθήνα
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους κατά τόπον Ιατρικούς Συλλόγους)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Έγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου

Σχετ.: Το αρ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 27650/27-03-2014 έγγραφό μας

Στην υπηρεσία μας έχουν περιέλθει καταγγελίες, αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από τους Ιατρικούς Συλλόγους για την έγκριση λειτουργίας «χώρων αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου. Ομοίως, διαπιστώνεται και από τις εγκριτικές αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία και έγγραφα που έχουν διαβιβαστεί / κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει ότι, η έγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου, σε πολλές περιπτώσεις, ασκείται καταχρηστικά εκ μέρους των κατά τόπον Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι, τις περισσότερες φορές, χορηγούν εγκριτικές αποφάσεις χωρίς να αιτιολογούνται
επαρκώς και χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω. Εξάλλου, και οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη λειτουργία «χώρου αιμοληψίας», προκειμένου να αποφεύγεται η δαπάνη για τη λειτουργία δεύτερου διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών.

Ο «χώρος αιμοληψίας (αιμοληπτήριο)» δεν αποτελεί θεσμοθετημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με την αριθμ. 425/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο «χώρος αιμοληψίας» δεν αποτελεί παράρτημα, κατά την έννοια της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 84/01 (ΦΕΚ 70 Α΄), του διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών που λειτουργεί νόμιμα.

Η δυνατότητα διενέργειας αιμοληψίας και προσωρινής φύλαξης των δειγμάτων μέχρι τη μεταφορά τους στο διαγνωστικό εργαστήριο για ανάλυση παρέχεται, κατ΄ εξαίρεση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ήτοι: α) για την εξυπηρέτηση κατοίκων περιοχών με ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες (π.χ. συγκοινωνιακές, γεωγραφικές κλπ) και εφόσον β) δεν έχει εγκατασταθεί και δεν λειτουργεί σε αυτές διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών. Η συνδρομή σωρευτικά των προαναφερόμενων προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική έγκριση.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) καταργούνται αδικαιολόγητοι διοικητικοί περιορισμοί στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος και επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, με τις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε), της παρ. 1 του άρθρου 2 του προαναφερόμενου νόμου καταργούνται, «η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή», «η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα» καθώς και «η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα». Επίσης, με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου καταργούνται αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων. Επομένως, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (ιατρό ή μη) να λειτουργήσει περισσότερα του ενός διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, σε όποια περιοχή επιθυμεί και ανεξαρτήτως του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Η δυνατότητα αυτή δεν υφίστατο κατά τη χρονική στιγμή έκδοσης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και συγκοινωνιακών υποδομών αλλά και των υποδομών υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) καλύπτει πλέον τοσύνολο των γεωγραφικών περιοχών και του πληθυσμού της χώρας, και ως εκ τούτου,δεν δικαιολογείται η λειτουργία «χώρων αιμοληψίας».

Εξάλλου, δύνανται να διενεργούνται αιμοληψίες κατ΄ οίκον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ 16 Α΄) «Περί κώδικος
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» και του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση δειγμάτων αίματος σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνονται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και ζητήματα διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι, οι «χώροι αιμοληψίας» λειτουργούν χωρίς όρους και προδιαγραφές.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως εξετάζετε τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και κοινοποιείτε τις εγκριτικές αποφάσεις στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνήγορο του Πολίτη
Χαλκοκονδύλη 17,
104 32 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας
4. Δ/νση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης (4)

 

 

 

 

Πηγή: medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close