Home / Ειδήσεις / Πώς θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ
Πώς θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Πώς θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. 205/Α’/31-10-2016 (σελ. 9317-9319) όπου στο άρθρο 52 καθορίζεται η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Φ.Ε.Κ. 205/Α’/31-10-2016 (Μορφή pdf)

Ρυθμίζονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού, τόσο εκείνες που αφορούσαν τα ταμεία, τους τομείς υγείας των οποίων αφομοίωσε, όσο και εκείνες που δημιουργήθηκαν από την ίδρυση του έως και τον περασμένο Απρίλιο, μετά και την προσθήκη σχετικής παραγράφου.

Η διαδικασία εξόφλησης βέβαια, περιλαμβάνει “ψαλίδισμα” των χρεών και λογιστικό έλεγχο.

Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ ΦΠΑ, του ΕΟΠΥΥ προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται: α. Διαγνωστικά Κέντρα – Εργαστήρια:
i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.
γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
i) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ii) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης 5%.
στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.
ζ. Φαρμακεία ποσοστό 3,5%.

“Για τις λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, αυτές θα εξοφληθούν, για οφειλές μέχρι 15.000 με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 με έκπτωση 45%, επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείο προ Φ.Π.Α.), του απομένοντος (μετά την αφαίρεση της προκαταβολής) υπολοίπου”, αναφέρει η διάταξη.

Πάντως, οι οφειλές προς ασφαλισμένους και τα χρέη προς παρόχους που έχουν εκκαθαριστεί θα εξοφληθούν από τον ΕΟΠΥΥ στο 100%. Η εξόφληση θα γίνει άμεσα με χρηματικό ένταλμα, μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υγείας μεταφέρθηκε στον Οργανισμο και αφού έχει παρασχεθεί η έκπτωση από τον πάροχο, ο οποίος έχει απρατηθεί από οποιαδήποτε αξίωση ή ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση η διαδικασία για την εξόφληση των ως οφειλών θα έχει ως εξής:

“Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του ΕΟΠΥΥ, ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων, εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφορά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περίπτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προ καταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. “Οι οφειλές, πλην φαρμακοποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του Ν. 4368/2015”, καταλήγει.

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού που πραγματοποιείται από Φ.Κ.Α. των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη του Ιουνίου 2017. “Σε περίπτωση παράλειψης της εξόφλησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους Φ.Κ.Α. μέχρι την ως άνω ημερομηνία και επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων στο Γ.Λ.Κ., οι εναπομείνασες υποχρεώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου Φ.Κ.Α.”, διευκρινίζεται στη διάταξη.

Μετά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος όμως διατηρεί το δικαίωμα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών και καταλογισμού κάθε ποσού που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Πάντως, από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη προηγούμενη διαδικασία (αρθρο 100 παρ. 6 του Ν. 4172/2013).

 

 

 

 

 

 

Πηγή: medlabgr.blogspot.com

Διαβάστε επίσης

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ: Νέες e-υπηρεσίες για αιτήματα, για Ηλεκτρονική Προέγκριση φαρμάκων

Νέες e- υπηρεσίες θέτει στη διάθεση του πολίτη από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου, ο …

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close